หนังสือ-ตำรา

หนังสือ- ตำรา จากศูนย์อนัมคาราฯ

+++++++++++++++++++++++++

การสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง
คำนำ

        การสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง (Advanced Past Life Regression Therapy) เขียนขึ้นเพื่อประกอบการฝึกอบรมใน “คอร์สการสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง” เป็นการเฉพาะ ซึ่งจัดโดยศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข  สำหรับเป็นแนวทางควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ จึงจะมีความถูกต้องและให้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการบำบัดด้วยวิธีการนี้
การเวียนว่ายตายเกิดเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในศาสนาหลักของโลก โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนา  พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนในเรื่องกฏแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในพระสูตรต่างๆ  ซึ่งได้กล่าวถึงการบำเพ็ญเพียรบารมีของพระพุทธเจ้าและอดีตชาติของเหล่าสาวกมากมาย  การเข้าใจในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนับว่าเป็นสัมมาทิษฐิในพุทธศาสนาอย่างสำคัญด้วย
ในการสะกดจิตย้อนอดีตชาตินั้น  ผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี  จะสามารถสั่งจิตด้วยคำสั่งจิตที่มีประสิทธิภาพในการนำจิตของผู้รับการบำบัดเข้าสู่ความทรงจำในอดีตชาติ  โดยที่ผู้นั้นไม่จำเป็นต้องฝึกสมาธิจนได้ฌาณมาก่อน  เพียงแต่เปิดใจและคล้อยตาม  ภาพและความรู้สึกในอดีตก็สามารถผลุดขึ้นมา  โดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นประเด็นของปัญหาทางกาย  ทางจิต ปัญหาความสัมพันธ์  การรู้สาเหตุจากอดีตชาตินี้จะมีพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้รับการบำบัดอย่างมากมาย  แม้ว่าภาพและความรู้สึกของอดีตชาติอาจเกิดจากจินตนาการของจิตใต้สำนึกก็ได้
การรู้เห็นเรื่องราวที่เป็นเงื่อนปมของจิตใจนั้น  สามารถสลายพลังอารมณ์ลบ หรืออาจเรียกว่าพลังงานกรรมที่ซ่อนตัวในจิตใต้สำนึกได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้กระบวนการบำบัด  อันได้แก่  ปัญญาจากการทำความเข้าใจแจ้ง  ความรักเมตตาและการให้อภัย  โดยอาศัยเครื่องมือที่สำคัญคือ การจินตภาพ(visualization) ของจิตใต้สำนึก ช่วยให้เกิดผลการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังเป็นการพัฒนาจิตใจ ซึ่งก็คือ ปัญญา เมตตาและสันติสุข
หนังสือเล่มนี้ จะใช้เป็นคู่มือการสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง  ต่อยอดจากหนังสือสะกดจิตย้อนอดีตชาติขั้นต้น  ผู้ศึกษาสามารถนำทั้งสองเล่มมาศึกษาทบทวนควบคู่กันไปได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดทุกขั้นตอน  มีตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์จริงในการบำบัด  โดยในขั้นสูงนี้  จะเริ่มจากแนวความคิดเรื่องจิตวิทยาอุตตรภาพบุคคล (Transpersonal Psychology) การประเมินทางจิตวิญญาณ  การจำแนกแยกแยะปัญหาทางจิตใจที่สำคัญเพื่อให้ผู้บำบัดสามารถดูแลเบื้องต้นหรือส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมต่อไป   
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการย้อนอดีตชาติ จะได้กล่าวในรายละเอียด ในแง่เทคนิคการชักนำเข้าสู่ภวังค์เพิ่มเติม  การสร้างฉากเข้าสู่อดีตชาติ  และเทคนิคเฉพาะในการบำบัด  และยังได้เสริมการบำบัดแบบย้อนอดีตในชาติปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดภาพรวมของการบำบัดที่ชัดเจนต่อเนื่องตลอดสายด้วย  ผนวกกับ เทคนิคการเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา  และการให้อภัยบำบัด  เป็นต้น
ในขั้นสูงนี้  ยังได้เพิ่มเนื้อหาในเรื่องของ การใช้ศิลปะในการเข้าถึงจิตใต้สำนึก  การวาดภาพสะท้อนตัวตน ด้วยภาพ บ้าน- ต้นไม้ -คน  และการวาดภาพแมนดาลา  เพื่อนำไปสู่การมอบถวายแมนดาลา (Mandala offering) ซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบวัชรยาน  เป็นอุบายในการสลายสำนึกของอัตตาตัวตน  
มีเนื้อหาในเรื่องของ Milton Model คือการใช้ภาษาเพื่อชักนำให้เข้าสู่ภวังค์จิตในรูปแบบของการสนทนา  นับเป็นการสะกดจิตแบบอ้อม (Indirect hypnosis) ซึ่งจะช่วยให้นักสะกดจิตย้อนอดีตชาติสามารถใช้เทคนิคภาษาในการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ธรรมชาติของอารมณ์และการเปลี่ยนรูปพลังงานอารมณ์  การเปลี่ยนรูปพลังงานทางเพศไปสู่พลังทางจิตวิญญาณ  การทำทองเลนเพื่อสลายอารมณ์ลบและบ่มเพาะโพธิจิต  ซึ่งองค์ความรู้นี้ได้นำความรู้จิตวิทยา กระบวนการสติบำบัด  การทำทองเลนแบบในวัชรยานรวมเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ  และเพิ่มเติมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางอารมณ์ สมาธิและจิตใจด้วยการหายใจหัวใจสมองสอดคล้อง ( Heart-Brain Synchronization)  
ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข ให้การบำบัด  ฝึกอบรม  ทำการศึกษาวิจัยศาสตร์องค์รวมของความสัมพันธ์กาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ  ตระหนักว่า ความรู้ในเรื่อง การสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง นี้ จะมีบทบาทที่สำคัญมากต่อการช่วยเหลือผู้มีความทุกข์กายและใจ ผู้ที่เข้ามาศึกษาจะสามารถยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้อย่างเอนกอนันต์  ซึ่งจะส่งผลถึงพลังของการเยียวยา พลังการช่วยเหลือเกื้อกูลย์ พลังแห่งคุณงามความดี  ที่จะมีมากขึ้นและแผ่ขยายครอบคลุมไปในครอบครัว ชุมชน สังคม โลกและจักรวาล  


รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
พว.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ

ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข
กรกฎาคม  2556


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


มรรคาแห่งวัชระ : หนทางสู่ความเป็นเพชร

บูรณาการแห่งศาสตร์ตะวันออก-ตะวันตก


คำนำ

“ มรรคาแห่งวัชระ: หนทางสู่ความเป็นเพชร ” เป็น หนังสือประกอบการอบรมในหลักสูตรนี้โดยศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและ สันติสุข  ซึ่งเนื้อหาเป็นการบูรณาการศาสตร์การบำบัด  และการพัฒนาทางจิตแบบตะวันตกเข้ากับปัญญาญาณการอภิวัฒน์จิตทางซีกโลกตะวันออก
      ในโลกปัจจุบันที่มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งต่อบุคคล ความเครียดกดดันจากปัญหาทางจิตใจ  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม  ขึ้นมากมายจนมีผลกระทบเป็นวงกว่้างในทุกระดับนั้น แต่ในทางตรงข้ามก็เกิดมีกระบวนการเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาจิตใจขึ้นอย่าง มากมาย  นำพาให้เชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งในหลายศาสตร์เหล่านี้  ที่มีการศึกษาและนำมาฝึกปฏิบัติกันมากคือ พุทธศาสนา นิกายวัชรยานและโยคะ
ยิ่งเกิดเป็นผลดี เมื่อครูบาอาจารย์ทางวัชรยานลี้ภัยการเมืองออกนอกทิเบต  หนึ่งในนั้นคือ ท่าน ลามะ เซริง วังดู รินโปเช (Lama Tsering Wangdu Rinpoche)  ซึ่งท่านได้มาพักอาศัยที่เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล และไปสอนเผยแผ่ธรรมที่ The Movement Center เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งที่นั่นเองที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบและศึกษามรรควิธีแบบพุทธทิเบตกับ ท่าน  และได้ศึกษากุณฑลินีโยคะ จากท่านสวามีเจตนานันทะ (Swami Chetanananda) อย่างใกล้ชิด
และที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือ การได้พบและรับการถ่ายทอดจากท่านภควัน นิตยานันดา  (Nityananda 1897-1961) นักบุญองค์สำคัญแห่งเมืองคเณชบุรี ประเทศอินเดียในศตวรรษที่แล้ว  ซึ่งแม้ท่านจะละร่างกายเนื้อเข้าสู่มหาสมาธิแล้วก็ตาม  กายวัชระคือกายทิพย์อันบริสุทธิ์ของท่านซึ่งเป็นคุณลักษณะของสัมโภคกายแห่ง องค์พระวัชรสัตว์ ได้มีเมตตาอย่างสูงโดยให้การส่งพลังเปิดจักระ  และถ่ายทอดวิถีของการส่งผ่านพลังศักติ( Shaktipat) เพื่อการบำบัดอีกด้วย    จึงขอกราบนอบน้อมครูบาอาจารย์ในทุกภพสภาวะมา ณ ที่นี้
การฝึกปฏิบัติธรรมในแบบวัชรยาน หรือตันตระยานนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นด้วย “โพธิจิต”  คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุธรรมเพื่อช่วยสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์และ บรรลุธรรมเฉกเช่นเดียวกัน  และในวัชรยานนี้ ด้วยวิธีการ อุบายการปฏิบัติที่แยบคายลึกซึ้ง สามารถประยุกต์ใช้ทุกสิ่งที่พบเจอในชีวิตเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ  ซึ่งรวมทั้งอารมณ์ทุกข์ใจ  ก็เป็นพลังงานชีวิตที่สั่นสะเทือนอยู่ในกายและใจ  สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพลังสู่ความรู้แจ้งได้เป็นอย่างดี  นับว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการฝึกจิตขั้นสูงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เนื้อหา ในหนังสือเล่มนี้ จะได้กล่าวถึง เรื่องจิตปัญญา หรือจิตวิญญาณ (Spirituality) ในด้านความหมาย แนวคิดทฤษฏีทางจิตแบบตะวันตก ทฤษฎีจิตสังเคราะห์  จิตวิทยาอุตรภาพแห่งบุคคล  ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ  การทำสมาธิในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  การปรับเปลี่ยนพลังงานทางอารมณ์  และพลังงานทางเพศ ให้เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งในตน   จนถึงเนื้อหาในเรื่องธรรมชาติของจักระ  และมรรควิธีแบบตันตระ
ใน ส่วนของการปฏิบัติ จะได้กล่าวถึงการประเมินจักระ กุณฑลินีโยคะเพื่อเปิดจักระ  การฝึกสมาธิพระวัชรสัตว์เพื่อชำระล้างจักระทั้งหมด  การปฏิบัติโพวาเพื่อส่งผ่านจิตสำนึกสู่พุทธภูมิผ่านจักระสหัสราระ  การทำสมาธิเปรมาเพื่อเปิดจักระหัวใจ  และการปฏิบัติทองเลน เพื่อการบำบัดแบบต่างๆ
      จึงเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า ด้วยพลังเมตตาและปัญญาแห่งองค์พระวัชรสัตว์  การถ่ายทอดจากครูอาจารย์ คือท่านนิตยานันดาและรวมถึงทุกๆท่านที่ได้กล่าวมา  ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านที่ได้เข้ามาศึกษานี้  เดินทางและประสบความสำเร็จบนมรรคาแห่งวัชระ สู่ความเป็นเพชร ที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่งที่สุด  ได้อย่างแน่นอน รวดเร็วทุกๆท่าน และยังเปี่ยมล้นด้วยโพธิจิต ที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิตต่อไป เทอญ
รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
พว.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ
ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข
25  กรกฏาคม  2555+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พ็อคเก็ตบุ้ค

อนัมคารา : ถอดรหัสใจ  ไขรหัสชีวิต 1หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

++++++++++++++++++++++++++++++

การสะกดจิตย้อนอดึตชาติบำบัด

      การสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy) เขียน ขึ้นเพื่อประกอบการฝึกอบรมใน “คอร์สการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ” เป็นการเฉพาะ ซึ่งจัดโดยศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข  สำหรับเป็นแนวทางควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ จึงจะมีความถูกต้องและให้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการบำบัดด้วยวิธีการนี้
การเวียนว่ายตายเกิดเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในศาสนาหลักของโลก  โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนา  พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนในเรื่องกฏแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในพระสูตร ต่างๆ  ซึ่งได้กล่าวถึงการบำเพ็ญเพียรบารมีของพระพุทธเจ้าและอดีตชาติของเหล่าสาวก มากมาย  ในหนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้สอนเรื่องญาณของการระลึกชาติ ที่เรียก “อตีตังสญาณ” ว่า 
“ การกำหนดรู้นั้นในขั้นแรกให้กำหนดจิตเพื่อรู้ก่อน ถ้ากำหนดรู้ ยังรู้ไม่ชัดเจน ท่านให้กำหนดจิตถาม การกำหนดจิตเพื่อรู้และถามก็เข้าฌาน ๔ ออกจากฌาน ๔ มาหยุดอยู่เพียงอุปจารสมาธิ แล้วกำหนดรู้หรือกำหนดถามแล้วเข้าฌาน ๔ ออกจากฌาน ๔ มาหยุดอยู่เพียงอุปจารฌาน เท่านี้ก็จะรู้เรื่องละเอียด คือภาพในอดีตจะปรากฏแก่จิตคล้ายดูภาพยนต์ และรู้เรื่องไปตลอดเหมือนกับเราร่วมความเป็นไปกับภาพนั้น”
ใน การสะกดจิตย้อนอดีตชาตินั้น  ผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี  จะสามารถสั่งจิตด้วยคำสั่งจิตที่มีประสิทธิภาพในการนำจิตของผู้รับการบำบัด เข้าสู่ความทรงจำในอดีตชาติ  โดยที่ผู้นั้นไม่จำเป็นต้องฝึกสมาธิจนได้ฌาณมาก่อน  เพียงแต่เปิดใจและคล้อยตาม  ภาพและความรู้สึกในอดีตก็สามารถผลุดขึ้นมา  โดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นประเด็นของปัญหาทางกาย  ทางจิต ปัญหาความสัมพันธ์  การรู้สาเหตุจากอดีตชาตินี้จะมีพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้รับการ บำบัดอย่างมากมาย  แม้ว่าภาพและความรู้สึกของอดีตชาติอาจเกิดจากจินตนาการของจิตใต้สำนึกก็ได้
หนังสือ เล่มนี้ สามารถใช้เป็นคู่มือการสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัดได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดทุกขั้นตอน  มีตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์จริงในการบำบัด  โดยหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ภาค  ภาคแรกเป็นพื้นฐานเรื่องการสะกดจิต  ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของการสะกดจิต  หลักการ  วิธีการพื้นฐานในการนำเข้าสู่ภวังค์การสะกดจิต  การทำให้เข้าสู่ภวังค์ลึก การบำบัด การตื่นขึ้นจากภวังค์  ข้อห้ามและข้อควรระวังในการสะกดจิต  รวมถึงเทคโนโลยีการสะกดจิต ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการสะกดจิตมีประสิทธิภาพสูง และสามารถวัดได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
ใน ภาคที่สอง  เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคนิคการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ  จะกล่าวตั้งแต่ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการระลึกชาติ มิติที่ซับซ้อนของชีวิต  ภพภูมิของการกำเนิด  การนำเข้าสู่ความทรงจำในอดีตชาติ  การกำหนดฉาก  การสำรวจอดีตชาติ  ภวังค์แห่งการเยียวยา  บูรณาการและการสิ้นสุดการบำบัด และได้กล่าวถึงการสะกดจิตสู่อนาคตด้วย ส่วนในภาคผนวกจะเป็นแนวทางวิธีการปฏิบัติในพุทธศาสนา แบบวัชรญาณของทิเบต  เพื่อชำระล้างกรรมในอดีตด้วยสมาธิพระวัชรสัตว์ การปฏิบัติโพวาเพื่อส่งจิตสำนึกสู่พุทธภูมิ เป็นการยกระดับจิตสำนึกซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับการเป็นผู้บำบัด  สามารถศึกษาแล้วปรับใช้ให้เหมาะกับจริตและคติของแต่ละบุคคลได้
ศูนย์ อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข ให้การบำบัด  ฝึกอบรม  ทำการศึกษาวิจัยศาสตร์องค์รวมของความสัมพันธ์กาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ  ตระหนักว่า ความรู้ในเรื่อง การสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด นี้ จะมีบทบาทที่สำคัญมากนับจากนี้ไป  ผู้ที่เข้ามาศึกษาจะสามารถยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้อย่างเอนกอนันต์  ซึ่งจะส่งผลถึงพลังของการเยียวยา พลังการช่วยเหลือเกื้อกูลย์ พลังแห่งคุณงามความดี  ที่จะมีมากขึ้นและแผ่ขยายครอบคลุมไปในครอบครัว ชุมชน สังคม โลกและจักรวาล  
รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
พว.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ
ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข
มีนาคม  2555

สารบัญ
แนะนำวิทยากร           1
แนะนำศูนย์อนัมคาราฯ   5
ภาคที่ 1  พื้นฐานการสะกดจิต
บทที่ 1   หลักการพื้นฐาน   8
บทที่ 2   ข้อควรทราบก่อนการสะกดจิต         18
บทที่ 3   การนำเข้าสู่ภวังค์การสะกดจิต         26
บทที่ 4   การทำให้เข้าสู่ภวังค์ลึก          30
บทที่ 5   การบำบัดขณะอยู่ในภวังค์ 33
บทที่ 6  การตื่นขึ้นจากภวังค์การสะกดจิต 34
บทที่ 7  เทคโนโลยีการสะกดจิตและฝึกสมาธิ 35
ภาคที่ 2   การสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด
บทที่ 8   หลากมิติความซับซ้อนของชีวิต         42
บทที่ 9   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการย้อนอดีตชาติ 46
บทที่ 10  การนำเข้าสู่ความทรงจำในอดีตชาติ         55
บทที่ 11  การสำรวจอดีตชาติ  64
บทที่ 12  ภวังค์แห่งการเยียวยา 70
บทที่ 13   บูรณาการและการสิ้นสุดการบำบัด 79
บรรณานุกรม         83
ภาคผนวก
การฝึกพัฒนาจักระตามวิถีวัชรญาณ(ตันตระ) 85
แบบทดสอบความสนใจในอดีตชาติของคุณ                 95
แบบฝึกหัด : การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อเข้าสู่ภวังค์การสะกดจิต       97 
แบบฝึกหัด :  การนำเข้าสู่อดีตชาติ                 99
แบบแสดงความยินยอมรับการสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด            101
Initial interview for Past Life Regression Therapy                        102
ประกาศนียบัตรรับรอง               104
อุปกรณ์ Biofeedback จาก Wild Divine Inc.       107
อุปกรณ์ Audio-Visual Entrainment จาก Mind Alive Inc.            108

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
คู่มือการสะกดจิต


      คู่มือ “การสะกดจิต พลังจิตใต้สํานึกเพื่อพัฒนาจักระ กายและจิต” นี้ เขียนขึ้น เพื่อประกอบการฝึกอบรมในคอร์ส “พลังจิตใต้สํานึกเพื่อพัฒนาจักระกายและจิต” เป็นการ เฉพาะ เพื่อจะได้เป็นแนวทางโดยสรุปควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ จึงจะให้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ ในการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูพลังกาย พลังจิตใต้สํานึกและพลังจักระ
      พลังจักรวาลนั้นเชื่อมสู่มนุษย์ผ่านศูนย์รวมของพลังงานในร่างกายที่เรียกว่า จักระ ซึ่งที่สําคัญมีอยู่ด้วยกัน จัก ระ การเปิดขึ้นเพื่อรับพลังงานจักรวาลเพื่อให้สามารถนํา พลังงานนี้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพ เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากในยุคสมัยนี้ ที่ผู้คนจํานวนมากเริ่มหันกลับมาหาคุณค่าทางจิตใจมากขึ้น เพราะจะเป็นคุณค่าที่ยั่งยืน ต่อชีวิตมากกว่าคุณค่าจากวัตถุ และการแพทย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน(Energy Medicine) กําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อย ซึ่งรวมทั้งการบําบัดแบบเรกิ โยเร ไท เก็ก ฝังเข็ม ชี่กง และพลังจักรวาล
      การแพทย์ทางเลือกนั้น ไม่เน้นการใช้ยา แต่เน้นสุขภาพองค์รวมโดยผ่านความ เข้าใจในเรื่อง ร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกายจิต และมิติทางความเชื่อ ศาสนา จิตวิญญาณ ในการดูแลรักษาสุขภาพ การแพทย์ทางเลือกจึงมีคุณลักษณะของ ความเกี่ยวเนื่องกันของทุกส่วน เน้นให้บูรณาการ มีความอ่อนโยนในกระบวนการ เน้น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้มีการพึ่งพาตนเอง การแพทย์ทางเลือกจึงเป็นที่พึ่งมุ่งหวัง ของสังคมมากขึ้นในปัจจุบัน
      การฝึกอบรมศาสตร์ของการสะกดจิตควบคู่ไปกับการบําบัดด้วยพลังจักรวาล เป็นการผสมผสานวิธีการทั้งสองที่มีนัยลึกซึ้ง กล่าวคือ เบื้องหลังของจิตสํานึกคือ จิตใต้สํานึก และเบื้องหลังของร่างกายคือพลังงาน ที่เชื่อมโยงกันอยู่ ศาสตร์การสะกด จิตบําบัดจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติในศาสตร์ของพลังจักรวาลมีเทคนิควิธีการในกา รบําบัดมาก ขึ้น ในขณะที่ศาสตร์ของพลังจักรวาลจะช่วยให้นักสะกดจิตสามารถใช้คําสั่งจิตที่มี ผล ต่อสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้ทั้งสองศาสตร์นี้ควบคู่กันไปจะช่วยให้เกิด พลังของการบําบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข ให้การบําบัด ฝึกอบรม ทําการ ศึกษาวิจัยศาสตร์ด้านร่างกายที่สัมพันธ์กับจิตใจและจิตวิญญาณ ตระหนักว่า ความรู้ใน ศาสตร์ทั้งสองนี้จะมีบทบาทที่สําคัญมากในศตวรรษนี้ ผู้ที่เข้ามาศึกษาจะสามารถยัง ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าได้อย่างเอนกอนันต์ ซึ่งจะส่งผลถึงพลังของคุณงามความ ดี พลังการช่วยเหลือเกื้อกูลย์ ที่จะมีมากขึ้นและแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วนับจากนี้ เป็นต้นไป

รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ 
พว. ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ 
ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข 
มกราคม 2555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ สมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต (MEDITATION THERAPY IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEAITH)
ผู้แต่ง/ผู้แปล ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ/ สมจิตร์ หร่องบุตรศรี/ ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ
Barcode : 9786117183171
ISBN : 9786117183171
ปีพิมพ์ : 1 / 2552
ขนาด (w x h) : 180 x 265 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 271 หน้า
หมวดหนังสือ : จิตเวชศาสตร์
ราคา 250.00 บาท
***  สนใจสั่งซื้อที่  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  ***
      

สารบัญ
บทที่ 1  พื้นฐานเรื่องสมาธิ 
ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ – สุขภาพจิต   สมาธิกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 
นิยามของสมาธิ   ความเป็นมาของสมาธิทางการแพทย์ 
โยคะ ศาสตร์เพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ   การแบ่งประเภทของสมาธิ 
ความแตกต่างของสมาธิและการฝึกผ่อนคลาย 
บทที่ สรีระวิทยาของการทําสมาธิ 
ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด     ผลต่อระบบประสาท ผลต่อการหายใจ 
การศึกษาทางประสาทกายวิภาค   ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ   ผลทางชีวเคมีของร่างกาย 
ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
บทที่ ปรากฏการณ์วิทยา 
ปรากฏการณ์ทางจิตใจจากการทําสมาธิ 
ความมีสติ (mindfulness)   อุตรภาพแห่งบุคคล   อุเบกขา   การปล่อยวาง   ประสบการณ์เหนือคําบรรยาย   
ปีติสุข   ภาวะแห่งพลังงานและความตื่นตัว 
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของร่างกายและขอบเขตของตัวตน 
ภาวะฉุกเฉินทางจิตวิญญาณ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะฉุกเฉิน ทางจิตวิญญาณและการป่วยทางจิตเวช 
บทที่ การจําแนกชนิดของการทําสมาธิ 95 การทําสมาธิแบบใช้มนตรา (Mantra meditation) 
Transcendental Meditation (TM)   สมาธิอย่างง่าย (Saral Meditation) 
การตอบสนองอย่างผ่อนคลาย   Clinically Standardized Meditation   กรรมฐาน 40 
การทําสมาธิเจริญสติ (Mindfulness Meditation)   วิปัสสนา   การทําสมาธิในพุทธศาสนานกิ ายเซน 
Mindfulness-Based Stress Reduction   Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกเพื่อคลายเครียด 
โยคะ  ไทเก็ก  ชี่กง 
บทที่ ภาวะทางจิตวิญญาณ ศาสนาและการแพทย์ 
นิยามของภาวะจิตวิญญาณ  จิตวิญญาณและศาสนา  จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นมิติหนึ่งของสุขภาพ 
จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นลมหายใจของชีวิต  จิตวิญญาณและธรรมชาติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน 
องค์ประกอบของการให้การดูแลทางจิตวิญญาณ  การประเมินทางจิตวิญญาณสําหรับผู้ป่วย 
สมาธิในฐานะที่เป็นวิถีแห่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  
จากพลังงานทางเพศถึงพลังทางจิตวิญญาณ การเปลี่ยนรูปพลังงานทางเพศ 
จากจิตวิญญาณสู่การมีทักษะชีวิต (life skills) 
บทบาทของผู้รักษาต่อความเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณ  
บทที่ การเปรียบเทียบจิตบําบัดและสมาธิบําบัด 
ระยะของพัฒนาการและการเกิดพยาธิสภาพทางจิต   เปรียบเทียบ จิตบําบัดและสมาธิบําบัด  
เปรียบเทียบสมาธิบําบัดกับพฤติกรรมบําบัด 
สมาธิในแง่มุมของจิตบําบัดชนิดอุตรภาพแห่งบุคคล 
บทที่ การประยุกต์ใช้สมาธิบําบัดทางคลินิก 
การนําสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดและการดูแลสุขภาพ 
สมาธิบําบัดในทางจิตเวชศาสตร์   สมาธิบําบัดในโรควิตกกังวล  สมาธิบําบัดในโรคซึมเศร้า 
สมาธิบําบัดในโรคสมาธิสั้น สมาธิบําบัดในการรักษาภาวะติดสารเสพติด สมาธิบําบัดในการรักษาปัญหาการนอน  
สมาธิบําบัดในเวชปฏิบัติ  สมาธิบําบัดในการร่วมรักษาผู้ป่วยมะเร็ง  
สมาธิบําบัดในการบรรเทาอาการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  สมาธิบําบัดในการร่วมรักษาโรคต่าง ๆ 
บทที่ การวัดผลของสมาธิในทางคลินิก 
การประเมินความเปลี่ยนแปลงทางจิตสรีระ 
การประเมินทางด้านจิตสังคม  การวัดผลลัพธ์ทางคลินิก  การวัดทางพุทธิปัญญาและมาตรวัดทางจิตประสาท 
วัดการใช้บริการทางสุขภาพ  การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การประเมินระดับความมีสติ  
บทที่ การจัดตั้งคลินิกสมาธิบําบัด 
องค์ประกอบที่สําคัญในคลินิกสมาธิบําบัด  นักสมาธิบําบัด  การจัดการ เกี่ยวข้อกับเรื่องสถานที่ การนัด  
โปรแกรมและรูปแบบสมาธิบําบัด   ผู้ป่วย   
บทที่ 10 สมาธิบําบัดกับการพยาบาล 
สมจิตร์ หร่องบุตรศรี ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ
สมาธิกับการช่วยเหลือผู้ป่วย   สมาธิบําบัดมาใช้กับพยาบาลได้อย่างไร   
จะเริ่มการแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการฝึกสมาธิได้อย่างไร  สมาธิบําบัดสําหรับดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปวด 
สมาธิบําบัดกับการเผชิญต่อความโศกเศร้า  การนําสมาธิบําบดั มาใช้กับพยาบาลที่มีภาวะเครียดจากการทํางาน
บทที่ 11 ข้อพิจารณาพิเศษ
การวางใจที่ถูกต้องในการทําสมาธิ  ผลข้างเคียงของการทําสมาธิ ประเด็นทางจริยธรรมและเวชปฏิบัติที่ดี
บทที่ 12 กรณีศึกษา
ภาคผนวกที่ 
1: คู่มือสมาธิบําบัด
ภาคผนวกที่ 
2 : บทพูดนําการทําสมาธิลมหายใจ

คำนำ
การ ทำสมาธิ  เป็นภูมิปัญญาสำคัญของโลกตะวันออกมานานหลายพันปี  เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติทางศาสนา  หรือความเชื่อทางจิตวิญญาณ  ที่มีเป้าหมายในเชิง อุดมคติของศาสนานั้น ๆ เช่น  การรู้แจ้ง ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล   การเข้าถึงสภาวะของพระผู้เป็นเจ้า   แต่เมื่อ ศาสตร์ของการทำสมาธิได้ถูกเผยแพร่ไปสู่โลกตะวันตกเมื่อประมาณ    40 ปีที่ผ่านมา  ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะศึกษาผลของการทำสมาธิในแง่มุมต่างๆ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการนำสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษา ทางการแพทย์  และในทางจิตเวชศาสตร์   เมื่อกระบวนทัศน์การแพทย์มุ่งเน้นการ ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม คือ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ  และการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษา  เรื่องการทำสมาธิเพื่อผล ทางการแพทย์จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาและร่วมในการบำบัดภาวะต่าง ๆ มากขึ้น
ตำรา สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต เล่ม นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประมวลศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมาธิบำบัด  โดยเนื้อหาได้ จากการศึกษา ค้นคว้าตำรา  คำสอนของครูอาจารย์  ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ผสมผสาน กับประสบการณ์ของผู้เขียนในด้านกาปฏิบัติสมาธิและการบำบัดผู้ป่วยใน คลินิก  รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเรื่องสมาธิ  การจำแนกชนิด  ผลทางสรีระวิทยา  ประสบการณ์ที่ เกิดจากสมาธิในเชิงพรรณนา  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงศาสนาจิตวิญญาณความ เชื่อ  เปรียบเทียบกับจิตบำบัดร่วมสมัย  การประยุกต์ใช้สมาธิบำบัดในทาง คลินิก  การวัดประเมินผล  ผลข้างเคียง  ข้อพิจารณาพิเศษอื่น ๆ  รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานคลินิกสมาธิบำบัด กรณีศึกษาและมีโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดที่ผู้เขียนและ คณะได้สังเคราะห์ขึ้นและใช้ในคลินิกสมาธิบำบัดที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีบทที่กล่าวถึงสมาธิบำบัดกับการพยาบาล โดย อาจารย์สมจิตร์ หร่องบุตรศรี  ผู้ซึ่งเป็นทีมงานในคลินิกสมาธิบำบัด  และอาจารย์ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ  ผู้ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิ  การสะกดจิตและการประยุกต์ศาสตร์ทางจิตวิญญาณ กับการแพทย์  ได้ร่วมเขียนในบทพื้นฐานเรื่องสมาธิ มุมมองภาวะทางจิตวิญญาณศาสนาและการแพทย์  อย่างไรก็ตามผู้อ่านโปรดทราบว่า เนื้อหาที่มีทั้งหมดในตำรานี้ยังไม่สามารถใช้เป็นคู่มือฝึกปฏิบัติสมาธิด้วย ตนเองได้  ผู้สนใจจำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงในการฝึกสมาธิร่วมกับคำแนะนำใน การฝึกที่ถูกต้องจากครูผู้มีความเชี่ยวชาญ  
ปรารถนา อย่างยิ่งว่า ตำรานี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ข้อมูลอ้างอิงและแนวทาง  ให้แก่  นักศึกษาแพทย์  แพทย์ประจำ บ้าน  แพทย์  จิตแพทย์  ตลอดจนผู้ให้คำปรึกษา บุคลากรทางจิตเวชและสุขภาพจิต  ในการศึกษาเรื่องสมาธิบำบัดเพื่อยังประโยชน์ แก่ผู้ป่วยที่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจและความทุกข์ทางจิตวิญญาณ  ให้ได้พบกับ  ความจริง ความรักและสันติสุข ในชีวิต
รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
พว.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิข
2  พฤษภาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น: