การทดสอบสมาธิต่อเนื่อง
       ศูนย์อนัมคาราฯ  ได้เปิดให้บริการทดสอบ สมรรถภาพสมาธิต่อเนื่อง (Continuous Performance Test) ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จาก EEG Info สหรัฐอเมริกา  เป็นระบบการทดสอบที่จะให้ข้อมูลเรื่องของความสามารถในการคงความใส่ใจต่อเนื่อง  การควบคุมจิตใจตนเอง และความเร็วในการประสานงานของระะบบประสาทการมองเห็น-สมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex) - กล้ามเนื้อ  ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้  เพื่อใช้ในการพัฒนาสมาธิในการเรียน  การสอบแข่งขัน  การทำงาน  การกีฬา 
     และโปรแกรมการฝึกเพิ่มสมรรถภาพสมาธิด้วย Heart-Brain Synchronization และ Biofeedback    แห่งเดียวในประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการประเมิน : 4,000 บาท ใช้เวลาในการวัด  การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 1 ชั่วโมง 

และฝึก Heart Coherence Training เพื่อพัฒนาการเรียน / การทำงาน ใช้เวลาฝึก 1 ชั่วโมง มีค่าฝึก 2,000 บาท

ติดต่อนัดหมายได้ที่ :  รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
                                    โทร. 083-2908059, 092-1596655
                                    LINE: drthawatchai
                                    e-mail: drthawatchai@yahoo.com

โอนค่าทดสอบ ที่   เลขบัญชี 0193-5555-86
                           ธนาคารกสิกรไทย
                           ชื่อ ธวัชชัย-ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ


ตัวอย่างรายงาน


แสดงผลเป็นกราฟและตาราง ทำให้สามารถวิเคราะห์สมรรถภาพสมาธิ ได้อย่างมีมาตรฐานและถูกต้อง


*******************************************************

เสริมสร้างสมาธิในการเรียน การเตรียมสอบแข่งขัน การทำงาน
ด้วยการฝึกหายใจแบบ
 Heart-Brain Synchronization Breathing
ประเมินผลการฝึกจากค่า ความผันแปรของอัตราการเต้นหัวใจ (Heart Rate Variability) และ Biofeedback
ใช้เวลาฝึก 1 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
ผลการฝึกสมาธิในเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น อย่างเป็นระบบ
ผลการทดสอบค่าสมาธิต่อเนื่อง 3 เดือน
หลังจากฝึกการหายใจอนัมคารา


********************************************************                                    

ไม่มีความคิดเห็น: