งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


การย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy) เป็นศาสตร์การบำบัดจิตใจระดับลึก จากปมความรู้สึกที่เก็บกดไว้โดยไม่รู้ตัว ผ่านจินตนาการของจิตใต้สำนึก ช่วยให้เกิดการเยียวยาจิตใจ ส่งเสริมสุขภาพจิต มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น ความเชื่อในเรื่องกรรม การเวียนว่ายตายเกิด การกระทำความดี ความเข้าใจชีวิต ความรักเมตตาและการให้อภัยตนเองและผู้อื่น
.
ศูนย์อนัมคาราฯ บุกเบิกการใช้เครื่องมือ biofeedback ในการวัดประเมินติดตามผลในภวังค์บำบัด เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของกระบวนการบำบัด
http://www.anamcarathai.com/p/blog-page_1041.html
**********************************************


การศึกษาวิจัย ผลของการย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy)  ที่มีกลุ่มควบคุม (controlled study)   
เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีย้อนรอยอดีตชาติบำบัดตามแนวพุทธจิตวิทยา” 
ของ นายทายาท ศรีปลั่ง  เพื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
งานวิจัยนี้ ได้ทำอย่างละเอียดและรัดกุม  ตั้งแต่ ที่มาและกรอบแนวคิดการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  ระเบียบวิธีการวิจัย  การวัดผล  สถิติวิเคราะห์ผล  การสรุปและอภิปรายผล โดยมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบผลการศึกษา และได้ผลประจักษ์ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญว่า การย้อนรอยอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy) มีผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  และการวัดแบบก่อนหลังในกลุ่มทดลอง (before-after study) ก็ให้ค่าสุขภาวะทางจิต ที่พัฒนาดีขึ้นด้วย

[อ.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ เป็นอาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดศาสตร์นี้  ]

บทคัดย่อ (Abstract)

Development of Life Quality by Past Life Regression Therapy together with an Integrated Psychological Approach

  Tayat Sriplung*, Thawatchai Krisanaprakornkit**
*(Ph.D. Student, Department of Humanity, Buddhist Psychology Major, Mahachulalongkorn University)
**(Associate Professor of Psychiatry, MD, AnamCara Center for Wisdom-Compassion-Peace) 


    The purpose of this study was to determine whether past-life regression therapy can lead to better quality of life, more profound belief about moral consciousness, and better psychological well- being. This quasi-experimental research included a control group designed to test these hypotheses. Each experimental participant underwent three past life regression sessions facilitated by two qualified regression therapists, plus seven days of life improvement practice between each session. Participants in the experimental group had better scores in quality of life than those in the control group. Within the experimental group, scores on moral consciousness as well as quality of life and psychological well-being improved and was statistically significant. The roles of past life experiences and lessons learned in past-life regression were also examined. 

The International Journal of Regression Therapy, V. 25, 2017. 

***************************************************************

การเสนอผลการวิจัยการย้อนอดีตชาติบำบัด 
(Past Life Regression Therapy) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผ่านไปอย่างดียิ่ง มีศิษย์เก่า PLRT ศูนย์อนัมคาราฯ และผู้สนใจมาเข้าฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 60 ท่าน ศูนย์อนัมคาราฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมให้ศาสตร์ ย้อนอดีตชาติบำบัดได้เป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างต่อไป
.
งานวิจัยของ ทายาท ศรีปลั่ง เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีย้อนรอยอดีตชาติบำบัดตามแนวพุทธจิตวิทยา” ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การย้อนอดีตชาติบำบัดแนวพุทธจิตวิทยา ช่วยให้คุณภาพชีวิตใน 3 ด้านดีขึ้น (กาย ใจ และสัมพันธภาพ) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และสุขภาวะทางใจเมื่อวัดแบบก่อนหลังในกลุ่มทดลองก็ให้ค่าที่ดีขึ้นด้วย
*******************************************************


     งานวิจัยเรื่อง  การวัดผลการบำบัดของการย้อนอดีตชาติ (Measuring the Therapeutic Effects of  Past-Life Regression)  โดย  Heather S. Friedman Rivera, R.N., J.D., Ph.D.  Journal of Regression Therapy Vol XXI, Number 1, March 2012. 


( Dr. Heather S. Friedman Rivera เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการฝึกอบรมย้อนอดีตชาติบำบัด  กับ นพ.ไบรอัน แอล ไวส์  เมื่อปี พ.ศ. 2553  ที่ Omega Institute , New York, USA.  
ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการ Past Life Regression Institue LA, USA และเป็น reviewer/ editor ของ International Journal of Regression Therapy
***************************************************
สมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต (MEDITATION THERAPY IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEAITH)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี/ ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ
Barcode : 9786117183171
ISBN : 9786117183171
ปีพิมพ์ : 1 / 2552
ขนาด (w x h) : 180 x 265 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 271 หน้า
หมวดหนังสือ : จิตเวชศาสตร์
ราคา 250.00 บาท
***  สนใจสั่งซื้อที่  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  ***
      

สารบัญ
บทที่ 1  พื้นฐานเรื่องสมาธิ 
ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ – สุขภาพจิต   สมาธิกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 
นิยามของสมาธิ   ความเป็นมาของสมาธิทางการแพทย์ 
โยคะ ศาสตร์เพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ   การแบ่งประเภทของสมาธิ 
ความแตกต่างของสมาธิและการฝึกผ่อนคลาย 

บทที่ 2 สรีระวิทยาของการทําสมาธิ 
ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด     ผลต่อระบบประสาท ผลต่อการหายใจ 
การศึกษาทางประสาทกายวิภาค   ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ   ผลทางชีวเคมีของร่างกาย 
ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  

บทที่ 3 ปรากฏการณ์วิทยา 
ปรากฏการณ์ทางจิตใจจากการทําสมาธิ 
ความมีสติ (mindfulness)   อุตรภาพแห่งบุคคล   อุเบกขา   การปล่อยวาง   ประสบการณ์เหนือคําบรรยาย   
ปีติสุข   ภาวะแห่งพลังงานและความตื่นตัว 
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของร่างกายและขอบเขตของตัวตน 
ภาวะฉุกเฉินทางจิตวิญญาณ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะฉุกเฉิน ทางจิตวิญญาณและการป่วยทางจิตเวช 

บทที่ 4 การจําแนกชนิดของการทําสมาธิ 
การทําสมาธิแบบใช้มนตรา (Mantra meditation) 
Transcendental Meditation (TM)   สมาธิอย่างง่าย (Saral Meditation) 
การตอบสนองอย่างผ่อนคลาย   Clinically Standardized Meditation   
กรรมฐาน 40 
การทําสมาธิเจริญสติ (Mindfulness Meditation)   วิปัสสนา   การทําสมาธิในพุทธศาสนานกิ ายเซน 
Mindfulness-Based Stress Reduction   Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกเพื่อคลายเครียด 
โยคะ  ไทเก็ก  ชี่กง 

บทที่ 5 ภาวะทางจิตวิญญาณ ศาสนาและการแพทย์ 
นิยามของภาวะจิตวิญญาณ  จิตวิญญาณและศาสนา  จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นมิติหนึ่งของสุขภาพ 
จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นลมหายใจของชีวิต  จิตวิญญาณและธรรมชาติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน 
องค์ประกอบของการให้การดูแลทางจิตวิญญาณ  การประเมินทางจิตวิญญาณสําหรับผู้ป่วย 
สมาธิในฐานะที่เป็นวิถีแห่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  
จากพลังงานทางเพศถึงพลังทางจิตวิญญาณ : การเปลี่ยนรูปพลังงานทางเพศ 
จากจิตวิญญาณสู่การมีทักษะชีวิต (life skills) 
บทบาทของผู้รักษาต่อความเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณ  

บทที่ 6 การเปรียบเทียบจิตบําบัดและสมาธิบําบัด 
ระยะของพัฒนาการและการเกิดพยาธิสภาพทางจิต   เปรียบเทียบ จิตบําบัดและสมาธิบําบัด  
เปรียบเทียบสมาธิบําบัดกับพฤติกรรมบําบัด 
สมาธิในแง่มุมของจิตบําบัดชนิดอุตรภาพแห่งบุคคล 

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้สมาธิบําบัดทางคลินิก 
การนําสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดและการดูแลสุขภาพ 
สมาธิบําบัดในทางจิตเวชศาสตร์   สมาธิบําบัดในโรควิตกกังวล  สมาธิบําบัดในโรคซึมเศร้า 
สมาธิบําบัดในโรคสมาธิสั้น สมาธิบําบัดในการรักษาภาวะติดสารเสพติด สมาธิบําบัดในการรักษาปัญหาการนอน  
สมาธิบําบัดในเวชปฏิบัติ  สมาธิบําบัดในการร่วมรักษาผู้ป่วยมะเร็ง  
สมาธิบําบัดในการบรรเทาอาการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  สมาธิบําบัดในการร่วมรักษาโรคต่าง ๆ 

บทที่ 8 การวัดผลของสมาธิในทางคลินิก 
การประเมินความเปลี่ยนแปลงทางจิตสรีระ 
การประเมินทางด้านจิตสังคม  การวัดผลลัพธ์ทางคลินิก  การวัดทางพุทธิปัญญาและมาตรวัดทางจิตประสาท 
วัดการใช้บริการทางสุขภาพ  การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การประเมินระดับความมีสติ  

บทที่ 9 การจัดตั้งคลินิกสมาธิบําบัด 
องค์ประกอบที่สําคัญในคลินิกสมาธิบําบัด  นักสมาธิบําบัด  การจัดการ เกี่ยวข้อกับเรื่องสถานที่ การนัด  
โปรแกรมและรูปแบบสมาธิบําบัด   ผู้ป่วย   

บทที่ 10 สมาธิบําบัดกับการพยาบาล 
สมจิตร์ หร่องบุตรศรี ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ
สมาธิกับการช่วยเหลือผู้ป่วย   สมาธิบําบัดมาใช้กับพยาบาลได้อย่างไร   
จะเริ่มการแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการฝึกสมาธิได้อย่างไร  สมาธิบําบัดสําหรับดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปวด 
สมาธิบําบัดกับการเผชิญต่อความโศกเศร้า  การนําสมาธิบําบดั มาใช้กับพยาบาลที่มีภาวะเครียดจากการทํางาน

บทที่ 11 ข้อพิจารณาพิเศษ
การวางใจที่ถูกต้องในการทําสมาธิ  ผลข้างเคียงของการทําสมาธิ ประเด็นทางจริยธรรมและเวชปฏิบัติที่ดี
บทที่ 12 กรณีศึกษา
ภาคผนวกที่ 1: คู่มือสมาธิบําบัด
ภาคผนวกที่ 2 : บทพูดนําการทําสมาธิลมหายใจ

คำนำ
     การ ทำสมาธิ  เป็นภูมิปัญญาสำคัญของโลกตะวันออกมานานหลายพันปี  เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติทางศาสนา  หรือความเชื่อทางจิตวิญญาณ  ที่มีเป้าหมายในเชิง อุดมคติของศาสนานั้น ๆ เช่น  การรู้แจ้ง ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล   การเข้าถึงสภาวะของพระผู้เป็นเจ้า   แต่เมื่อ ศาสตร์ของการทำสมาธิได้ถูกเผยแพร่ไปสู่โลกตะวันตกเมื่อประมาณ    40 ปีที่ผ่านมา  ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะศึกษาผลของการทำสมาธิในแง่มุมต่างๆ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการนำสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษา ทางการแพทย์  และในทางจิตเวชศาสตร์   เมื่อกระบวนทัศน์การแพทย์มุ่งเน้นการ ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม คือ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ  และการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษา  เรื่องการทำสมาธิเพื่อผล ทางการแพทย์จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาและร่วมในการบำบัดภาวะต่าง ๆ มากขึ้น
     ตำรา สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต เล่ม นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประมวลศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมาธิบำบัด  โดยเนื้อหาได้ จากการศึกษา ค้นคว้าตำรา  คำสอนของครูอาจารย์  ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ผสมผสาน กับประสบการณ์ของผู้เขียนในด้านกาปฏิบัติสมาธิและการบำบัดผู้ป่วยใน คลินิก  รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเรื่องสมาธิ  การจำแนกชนิด  ผลทางสรีระวิทยา  ประสบการณ์ที่ เกิดจากสมาธิในเชิงพรรณนา  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงศาสนาจิตวิญญาณความ เชื่อ  เปรียบเทียบกับจิตบำบัดร่วมสมัย  การประยุกต์ใช้สมาธิบำบัดในทาง คลินิก  การวัดประเมินผล  ผลข้างเคียง  ข้อพิจารณาพิเศษอื่น ๆ  
     รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานคลินิกสมาธิบำบัด กรณีศึกษาและมีโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดที่ผู้เขียนและ คณะได้สังเคราะห์ขึ้นและใช้ในคลินิกสมาธิบำบัดที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีบทที่กล่าวถึงสมาธิบำบัดกับการพยาบาล โดย อาจารย์สมจิตร์ หร่องบุตรศรี  ผู้ซึ่งเป็นทีมงานในคลินิกสมาธิบำบัด  และอาจารย์ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ  ผู้ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิ  การสะกดจิตและการประยุกต์ศาสตร์ทางจิตวิญญาณ กับการแพทย์  ได้ร่วมเขียนในบทพื้นฐานเรื่องสมาธิ มุมมองภาวะทางจิตวิญญาณศาสนาและการแพทย์  อย่างไรก็ตามผู้อ่านโปรดทราบว่า เนื้อหาที่มีทั้งหมดในตำรานี้ยังไม่สามารถใช้เป็นคู่มือฝึกปฏิบัติสมาธิด้วย ตนเองได้  ผู้สนใจจำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงในการฝึกสมาธิร่วมกับคำแนะนำใน การฝึกที่ถูกต้องจากครูผู้มีความเชี่ยวชาญ  
     ปรารถนา อย่างยิ่งว่า ตำรานี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ข้อมูลอ้างอิงและแนวทาง  ให้แก่  นักศึกษาแพทย์  แพทย์ประจำ บ้าน  แพทย์  จิตแพทย์  ตลอดจนผู้ให้คำปรึกษา บุคลากรทางจิตเวชและสุขภาพจิต  ในการศึกษาเรื่องสมาธิบำบัดเพื่อยังประโยชน์ แก่ผู้ป่วยที่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจและความทุกข์ทางจิตวิญญาณ  ให้ได้พบกับ  ความจริง ความรักและสันติสุข ในชีวิต
รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
สมจิตร์ หร่องบุตรศรี
พว.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิข

2  พฤษภาคม 2551ไม่มีความคิดเห็น: