ข้อมูลผู้บำบัด

อ. พว.ผ่องพรรณ  พรหมดี

การศึกษา 
ปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  และ การให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช   International AIDS Counseling

- นักจิตใต้สำนึกบำบัดขั้นสูง (Certified clinical hypnotherapist C.Ht.) จาก ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
- ฝึกอบรมการย้อนอดีตชาติบำบัด กับ นพ.ไบรอัน แอล ไวส์ ( Certified Past Life Regression Therapy, Weiss Institute, USA)

- ศึกษาสมาธิอานาปานสติ  และกรรมฐาน
- ฝึกอบรม Biofeedback , Neurofeedback Therapy  และ Alpha-Theta training ( จากสถาบัน EEG Info) , สหรัฐอเมริกา.
- ฝึกอบรมการประเมินค่าคลื่นสมอง Certified Training in Quantitative Electroencephalography จาก Stens Corporation, Oakland, สหรัฐอเมริกา.

ผลงาน   
- ตำราสมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
- ตำราการย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นต้น และ ขั้นสูง
- เป็นผู้ให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต
- เปิดศูนย์บำบัดจิตเวชทางเลือก ( Alternative Psychiatry) ที่รพ.จิตเวช นครราชสีมา
- เขียนบทความวิชาการและเป็นกองบรรณาธิการในวารสารของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ พ.ศ. 2543  

แต่งตำราสมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต 

(MEDITATION THERAPY IN PSYCHIATRY AND 

MENTAL HEAITH)*********************************************


ไม่มีความคิดเห็น: