ข้อมูลผู้บำบัด

 
รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ

การศึกษา   - แพทยศาสตร์บัณฑิต
                   - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์
                   - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
           - ประกาศนียบัตรนักจิตใต้สำนึกบำบัดขั้นสูง  
Certified  Hypnotherapist (C.Ht.) 
           - ประกาศนียบัตร การย้อนอดีตชาติบำบัด ตามแนวทาง นพ.ไบรอัน แอล ไวส์ Certficate Past Life Regression Therapy ( Weiss Institute, USA)
           - ฝึกอบรมด้านการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก ที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   สหรัฐอเมริกา
           - การรักษาด้วย Neurofeedback, การประเมินค่าคลื่นสมอง (QEEG) ที่ EEG Info Institute L.A. และ Stens Corporation, Oakland, USA.

รางวัลเกียรติคุณ
ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต 
มูลนิธิอานันทมหิดล ในการพัฒนาโปรแกรมสมาธิบำบัด


รางวัล " บัวทอง " บุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมดีเด่น
โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน ปี 2558

ผลงานที่ผ่านมา
            ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            เป็นที่ปรึกษา การทบทวนผลของสมาธิบำบัดต่อสุขภาพ ให้กับ University of Alberta, Canada.
            แต่งตำราสมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
                
งานเขียน
                 แต่งตำราสมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต 
                 หนังสือ - การพัฒนาจิตใจเพื่อคลายเครียด 
                             - วิทยาความเครียดในทางจิตเวชศาสตร์ 
                             - ชีวิตกับความเครียด 
                            - การบำบัดทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ติดยาเสพติด
                 เป็นนักเขียนคอลัมน์ Mind Management ให้กับนิตยสาร Secret
                 พ็อคเก็ตบุ๊คล์  "อนัมคารา : ถอดรหัสใจ ไขรหัสชีวิต"  

ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ร่วมเขียน ตำราการสะกดจิตบำบัด ให้กับ 
สมาคมการสะกดจิตทางคลินิกแห่งอเมริกา
(American Society of Clinical Hypnosis)

เป็นองค์กรสะกดจิตบำบัดทางคลินิกที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา  ให้การฝึกอบรมและรับรองคุณวุฒิในด้านการสะกดจิตให้กับผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนี้  ก่อตั้งโดยบิดาแห่งการสะกดจิตยุคใหม่  Dr.Milton Erickson  เมื่อปี  ค.ศ. 1957  
ศึกษาผลของสมาธิบำบัดในโรคสมาธิสั้น


ศึกษาผลของสมาธิบำบัดในโรควิตกกังวล
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004998.pub2/abstract

*************************************************************

อ. ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ

การศึกษา 
ปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  และ การให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช   International AIDS Counseling

- นักจิตใต้สำนึกบำบัดขั้นสูง (Certified clinical hypnotherapist C.Ht.) จาก ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
- ฝึกอบรมการย้อนอดีตชาติบำบัด กับ นพ.ไบรอัน แอล ไวส์ ( Certified Past Life Regression Therapy, Weiss Institute, USA)

- ศึกษาสมาธิอานาปานสติ  และกรรมฐาน
- ฝึกอบรม Biofeedback , Neurofeedback Therapy  และ Alpha-Theta training ( จากสถาบัน EEG Info) , สหรัฐอเมริกา.
- ฝึกอบรมการประเมินค่าคลื่นสมอง Certified Training in Quantitative Electroencephalography จาก Stens Corporation, Oakland, สหรัฐอเมริกา.

ผลงาน   
-  แต่งตำราสมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
- เป็นผู้ให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต
- เปิดศูนย์บำบัดจิตเวชทางเลือก ( Alternative Psychiatry) ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- เขียนบทความวิชาการและเป็นกองบรรณาธิการในวารสารของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ พ.ศ. 2543  

แต่งตำราสมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต 

(MEDITATION THERAPY IN PSYCHIATRY AND 

MENTAL HEAITH)*********************************************


ไม่มีความคิดเห็น: