วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

หนังสือ-ตำราอนัมคาราฯ


หนังสือ- ตำรา จากศูนย์อนัมคาราฯ


สมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต (MEDITATION THERAPY IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEAITH)
ผู้แต่ง/ผู้แปล ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ/ สมจิตร์ หร่องบุตรศรี/ ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ
Barcode : 9786117183171
ISBN : 9786117183171
ปีพิมพ์ : 1 / 2552
ขนาด (w x h) : 180 x 265 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 271 หน้า
หมวดหนังสือ : จิตเวชศาสตร์
ราคา 250.00 บาท  
***  สนใจสั่งซื้อที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ***
สารบัญ
บทที่ 1  พื้นฐานเรื่องสมาธิ 
ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาพจิต   สมาธิกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 
นิยามของสมาธิ   ความเป็นมาของสมาธิทางการแพทย์ 
โยคะ ศาสตร์เพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ   การแบ่งประเภทของสมาธิ 
ความแตกต่างของสมาธิและการฝึกผ่อนคลาย 
บทที่ 2 สรีระวิทยาของการทําสมาธิ 
ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด     ผลต่อระบบประสาท ผลต่อการหายใจ 
การศึกษาทางประสาทกายวิภาค   ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ   ผลทางชีวเคมีของร่างกาย 
ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
บทที่ 3 ปรากฏการณ์วิทยา 
ปรากฏการณ์ทางจิตใจจากการทําสมาธิ 
ความมีสติ (mindfulness)   อุตรภาพแห่งบุคคล   อุเบกขา   การปล่อยวาง   ประสบการณ์เหนือคําบรรยาย   
ปีติสุข   ภาวะแห่งพลังงานและความตื่นตัว 
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของร่างกายและขอบเขตของตัวตน 
ภาวะฉุกเฉินทางจิตวิญญาณ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะฉุกเฉิน ทางจิตวิญญาณและการป่วยทางจิตเวช 
บทที่ 4 การจําแนกชนิดของการทําสมาธิ 95 การทําสมาธิแบบใช้มนตรา (Mantra meditation) 
Transcendental Meditation (TM)   สมาธิอย่างง่าย (Saral Meditation) 
การตอบสนองอย่างผ่อนคลาย   Clinically Standardized Meditation   กรรมฐาน 40 
การทําสมาธิเจริญสติ (Mindfulness Meditation)   วิปัสสนา   การทําสมาธิในพุทธศาสนานกิ ายเซน 
Mindfulness-Based Stress Reduction   Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกเพื่อคลายเครียด 
โยคะ  ไทเก็ก  ชี่กง 
บทที่ 5 ภาวะทางจิตวิญญาณ ศาสนาและการแพทย์ 
นิยามของภาวะจิตวิญญาณ  จิตวิญญาณและศาสนา  จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นมิติหนึ่งของสุขภาพ 
จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นลมหายใจของชีวิต  จิตวิญญาณและธรรมชาติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน 
องค์ประกอบของการให้การดูแลทางจิตวิญญาณ  การประเมินทางจิตวิญญาณสําหรับผู้ป่วย 
สมาธิในฐานะที่เป็นวิถีแห่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  
จากพลังงานทางเพศถึงพลังทางจิตวิญญาณ : การเปลี่ยนรูปพลังงานทางเพศ 
จากจิตวิญญาณสู่การมีทักษะชีวิต (life skills) 
บทบาทของผู้รักษาต่อความเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณ  
บทที่ 6 การเปรียบเทียบจิตบําบัดและสมาธิบําบัด 
ระยะของพัฒนาการและการเกิดพยาธิสภาพทางจิต   เปรียบเทียบ จิตบําบัดและสมาธิบําบัด  
เปรียบเทียบสมาธิบําบัดกับพฤติกรรมบําบัด 
สมาธิในแง่มุมของจิตบําบัดชนิดอุตรภาพแห่งบุคคล 
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้สมาธิบําบัดทางคลินิก 
การนําสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดและการดูแลสุขภาพ 
สมาธิบําบัดในทางจิตเวชศาสตร์   สมาธิบําบัดในโรควิตกกังวล  สมาธิบําบัดในโรคซึมเศร้า 
สมาธิบําบัดในโรคสมาธิสั้น สมาธิบําบัดในการรักษาภาวะติดสารเสพติด สมาธิบําบัดในการรักษาปัญหาการนอน  
สมาธิบําบัดในเวชปฏิบัติ  สมาธิบําบัดในการร่วมรักษาผู้ป่วยมะเร็ง  
สมาธิบําบัดในการบรรเทาอาการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  สมาธิบําบัดในการร่วมรักษาโรคต่าง ๆ 
บทที่ 8 การวัดผลของสมาธิในทางคลินิก 
การประเมินความเปลี่ยนแปลงทางจิตสรีระ 
การประเมินทางด้านจิตสังคม  การวัดผลลัพธ์ทางคลินิก  การวัดทางพุทธิปัญญาและมาตรวัดทางจิตประสาท 
วัดการใช้บริการทางสุขภาพ  การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การประเมินระดับความมีสติ  
บทที่ 9 การจัดตั้งคลินิกสมาธิบําบัด 
องค์ประกอบที่สําคัญในคลินิกสมาธิบําบัด  นักสมาธิบําบัด  การจัดการ เกี่ยวข้อกับเรื่องสถานที่ การนัด  
โปรแกรมและรูปแบบสมาธิบําบัด   ผู้ป่วย   
บทที่ 10 สมาธิบําบัดกับการพยาบาล 
สมจิตร์ หร่องบุตรศรี ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ
สมาธิกับการช่วยเหลือผู้ป่วย   สมาธิบําบัดมาใช้กับพยาบาลได้อย่างไร   
จะเริ่มการแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการฝึกสมาธิได้อย่างไร  สมาธิบําบัดสําหรับดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปวด 
สมาธิบําบัดกับการเผชิญต่อความโศกเศร้า  การนําสมาธิบําบดั มาใช้กับพยาบาลที่มีภาวะเครียดจากการทํางาน
บทที่ 11 ข้อพิจารณาพิเศษ
การวางใจที่ถูกต้องในการทําสมาธิ  ผลข้างเคียงของการทําสมาธิ ประเด็นทางจริยธรรมและเวชปฏิบัติที่ดี
บทที่ 12 กรณีศึกษา
ภาคผนวกที่
1: คู่มือสมาธิบําบัด
ภาคผนวกที่
2 : บทพูดนําการทําสมาธิลมหายใจคำนำ

การทำสมาธิ  เป็นภูมิปัญญาสำคัญของโลกตะวันออกมานานหลายพันปี  เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางศาสนา  หรือความเชื่อทางจิตวิญญาณ  ที่มีเป้าหมายในเชิงอุดมคติของศาสนานั้น ๆ เช่น  การรู้แจ้ง ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล   การเข้าถึงสภาวะของพระผู้เป็นเจ้า   แต่เมื่อศาสตร์ของการทำสมาธิได้ถูกเผยแพร่ไปสู่โลกตะวันตกเมื่อประมาณ    40 ปีที่ผ่านมา  ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะศึกษาผลของการทำสมาธิในแง่มุมต่างๆอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการนำสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษาทางการแพทย์  และในทางจิตเวชศาสตร์   เมื่อกระบวนทัศน์การแพทย์มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม คือ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ  และการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษา  เรื่องการทำสมาธิเพื่อผลทางการแพทย์จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาและร่วมในการบำบัดภาวะต่าง ๆ มากขึ้น
ตำรา สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประมวลศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมาธิบำบัด  โดยเนื้อหาได้จากการศึกษา ค้นคว้าตำรา  คำสอนของครูอาจารย์  ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ผสมผสานกับประสบการณ์ของผู้เขียนในด้านกาปฏิบัติสมาธิและการบำบัดผู้ป่วยในคลินิก  รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเรื่องสมาธิ  การจำแนกชนิด  ผลทางสรีระวิทยา  ประสบการณ์ที่เกิดจากสมาธิในเชิงพรรณนา  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงศาสนาจิตวิญญาณความเชื่อ  เปรียบเทียบกับจิตบำบัดร่วมสมัย  การประยุกต์ใช้สมาธิบำบัดในทางคลินิก  การวัดประเมินผล  ผลข้างเคียง  ข้อพิจารณาพิเศษอื่น ๆ  รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานคลินิกสมาธิบำบัด กรณีศึกษาและมีโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดที่ผู้เขียนและคณะได้สังเคราะห์ขึ้นและใช้ในคลินิกสมาธิบำบัดที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีบทที่กล่าวถึงสมาธิบำบัดกับการพยาบาล โดย อาจารย์สมจิตร์ หร่องบุตรศรี  ผู้ซึ่งเป็นทีมงานในคลินิกสมาธิบำบัด  และอาจารย์ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ  ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิ  การสะกดจิตและการประยุกต์ศาสตร์ทางจิตวิญญาณกับการแพทย์  ได้ร่วมเขียนในบทพื้นฐานเรื่องสมาธิ มุมมองภาวะทางจิตวิญญาณศาสนาและการแพทย์  อย่างไรก็ตามผู้อ่านโปรดทราบว่าเนื้อหาที่มีทั้งหมดในตำรานี้ยังไม่สามารถใช้เป็นคู่มือฝึกปฏิบัติสมาธิด้วยตนเองได้  ผู้สนใจจำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงในการฝึกสมาธิร่วมกับคำแนะนำในการฝึกที่ถูกต้องจากครูผู้มีความเชี่ยวชาญ  
ปรารถนาอย่างยิ่งว่า ตำรานี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ข้อมูลอ้างอิงและแนวทาง  ให้แก่  นักศึกษาแพทย์  แพทย์ประจำบ้าน  แพทย์  จิตแพทย์  ตลอดจนผู้ให้คำปรึกษา บุคลากรทางจิตเวชและสุขภาพจิต  ในการศึกษาเรื่องสมาธิบำบัดเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจและความทุกข์ทางจิตวิญญาณ  ให้ได้พบกับ  ความจริง ความรักและสันติสุข ในชีวิต
รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
อ.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิข
2  พฤษภาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น